Innovatieve software Ketenregie

Home / Blog / Innovatieve software Ketenregie

Organisaties werken in toenemende mate samen met leveranciers en afnemers om hun eindklanten zo goed en snel mogelijk te bedienen. Om te (laten) produceren, moeten ze producten en artikelen inkopen. Vervolgens moeten ze deze zo efficiënt mogelijk naar hun klanten (laten) distribueren. Dit vereist het coördineren en integreren van activiteiten over verschillende partners heen, die samen dus een keten (supply chain) vormen.

Vraagstukken in bedrijven

Hoe houden wij een technologische voorsprong op de concurrentie? Waar kunnen wij nog kosten besparen in onze bedrijfsprocessen? Hoe verhoog ik mijn servicegraad naar de klanten? Op welke wijze kunnen wij risico’s sterk beperken? Veel organisaties zijn bezig met deze vragen en zoeken naar een optimale balans tussen kostenvermindering en klantgerichtheid, met een minimum aan risico’s. Het besef dat men dit soort vragen niet binnen de muren van de eigen organisatie kan oplossen is de laatste jaren toegenomen. Dat leveranciers en andere ketenpartners een toenemende invloed hebben op de prestaties van de eigen organisatie is duidelijk. Veel minder goed belicht is de beheersing en sturing van de samenwerking met de leverancier: hoe richt je in de praktijk de ketensamenwerking in, hoe geef je deze vorm en wat zijn manieren waarop je als organisatie het maximale rendement haalt uit je samenwerking met leveranciers en partners in de supply chain?

Trend

In de huidige eeuw is ketenmanagement in opkomst gekomen. Organisaties realiseren zich dat het managen van de interne en externe competenties een steeds belangrijkere factor is voor succes. De laatste jaren staan regisseren van de samenwerking en grip krijgen op ketenpartners meer en meer in de belangstelling van opdracht gevende organisaties die met veel toeleveranciers werken. Een aantal marktontwikkelingen heeft ertoe geleid dat ketenregie hoog op de agenda van opdrachtgevers staat. Zo is het in de afgelopen jaren lastiger geworden om de klantvraag te voorspellen en klanten te segmenteren. De klant wenst steeds meer waardoor de klantvraag ver doordringt in de keten. Dit heeft grote impact op de gehele keten waardoor aanbod gedreven organiseren verschuift naar vraag gedreven organiseren. Daarnaast zorgt de toegenomen concurrentie voor de noodzaak tot onderscheiden en het realiseren van een hoog prestatieniveau. De globalisering zorgt ervoor dat het aantal partijen in de keten flink toeneemt.

Om deze ontwikkelingen het hoofd te bieden richten organisaties zich op hun ‘kerncompetenties‘ om zo expertise te bundelen, investeringen te richten met als doel onderscheidend te zijn ten opzichte van de concurrentie. Onder andere door snellere en efficiëntere orderverwerking, minder administratie, meer integratie, inzet slimmere ICT producten/software, innovatieve productontwikkeling, lagere kosten en betere service. Het gevolg hiervan is ook, dat organisaties een deel van de activiteiten uitbesteden.

Welke termen worden gehanteerd?

Ketenregie, ketenmanagement, supply chain management, contractmanagement, leveranciersmanagement, supplier relationship management, professioneel opdrachtgeverschap, (strategic)(out)sourcing en er zijn er meer. Vele termen en begrippen worden gehanteerd als het gaat om beheersing en besturing van de keten. Ieder bekijkt het vanuit zijn eigen gezichtsveld of beroepsgroep. Yellow Star Solutions hanteert de term ‘ketenregie’ en verstaat hieronder het volgende:

Wat is ketenregie?

Het inrichten, organiseren en optimaliseren van de samenwerking binnen en tussen organisaties met als doel om op een kosten-controle-verantwoordelijke wijze toegevoegde waarde voor de uiteindelijke klant te creëren. Dit kan door processen beheersbaar, voorspelbaar en transparant te maken. Als dit het geval is neemt het onderling vertrouwen in de keten toe! Bij vertrouwen tussen organisaties/mensen in de keten kan informatie makkelijk (automatisch) in elkaars systemen worden verwerkt. Agile, smart, effectief en efficient. Bij Yellow Star ligt vanwege haar kennis en oorsprong de nadruk op de logistieke processen van en tussen ondernemingen. Met name is zij specialist in (intermodaal) transport, opslag, distributie en order management in bedrijven en in de keten. Maar er is meer te vinden in haar portfolio.

Yellow Star Solutions: Innovatieve software ketenregie

Yellow Star software -in en voor de keten- geeft organisaties in de keten de mogelijkheden die nodig zijn om deze supply chain processen effectief en efficiënt te ontwerpen, implementeren en beheren. Zowel binnen de organisatie als in de samenwerking met andere organisaties. Dat is essentieel voor nagenoeg alle organisaties; of je nu bij een commerciële organisatie werkt of in andere sectoren.

Verticals

Yellow Star Solutions richt en concentreert zich met haar innovatieve software op de volgende branches en verticals:

  • Intermodaal transport [barge, rail, truck]
  • Distributie |4PL
  • Offshore
  • Aviation

Supply chain kernprocessen

Yellow Star ‘keten beheers software’ richt zich op de belangrijkste processen die plaatsvinden binnen en tussen ketenpartners in een supply chain: operations, inkoop, order-management, distributie, logistiek (transport & opslag) en coördinatie/integratie. Daarmee is Yellow Star Solutions de ideale partner, specialist en adviseur op het gebied van de verschillende supply chain kernprocessen.

Ketenregie voor de supply chain manager

De supply chain manager weet heel goed wat een integrale performance verbetering van de keten teweeg kan brengen. Dankzij de innovatieve software wordt inzicht gecreëerd in wat/waar gaande is, opgeslagen en vervoerd kan worden, welke alternatieve mogelijkheden er zijn, en welke kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen dit heeft voor de business. Vooral beheersbaar, voorspelbaar en transparant, dat is hoe ondernemingen het graag zien. Hierdoor elkaar kunnen vertrouwen in de keten dat weer zorgt voor snelle afhandeling en afwikkeling.

Yellow Star heeft gedegen kennis van de diversiteit in de keten, onderzoekt de informatie-uitwisseling in de breedste zin, integratie mogelijkheden, de leverings- en transport-problematiek, real-time planning, [route]optimalisatie, tracking & tracing in de chain, responsiviteit en bewaking excepties. Op deze manier kan zij, samen met kennis vanuit de klant, goede keuze/motieven geven voor vraagstukken omtrent allocatie, transport en opslag. Doordat Yellow Star in heldere (keten)structuren denkt en bovendien gewend is om kostenbewust te werken, kunnen concrete analyses worden verzorgd waarmee de performance van de keten wordt geoptimaliseerd. Daarbij worden tegelijkertijd verschillende voor de klant belangrijke prestatie indicatoren (KPI’s) meegenomen en gepresenteerd in een dashboard. Deze dashboards worden strak vormgegeven en smart gepresenteerd.

Mix van prestatie indicatoren

Er wordt gerekend aan de gehele mix van prestatie indicatoren die voor de klant en/of ketenregisseur van belang kunnen zijn. Bijvoorbeeld: responstijden, doorlooptijden, transporttijden, orderverwerking, toegevoegde waarde in de keten, gemaakte kosten, non-conformities, etc. In volgende blogs hopen wij u hier verder te informeren en in meer detail op de producten en diensten in te gaan.

HARRY LUIJK – Partner at Merlyn Consult

Geef een reactie